• Cholrine Dioxide

  ข้อมูลคลอรีนไดออกไซด์

  คุณสมบัติของคลอรีนไดออกไซด์ จะอยู่ในรูปของก๊าซ มีลักษณะทางกายภาพสีเหลืองอมเขียว มีกลิ่นฉุน โดยปกติคลอรีนไดออกไซด์จะไม่เสถียรเมื่ออยู่ในสถานะก๊าซ แต่มีความสามารถในการละลายน้ำได้ดีกว่าคลอรีนถึง...

  อ่านต่อ!
 • การประยุกต์ใช้งาน

  อุตสาหกรรมโรงงานกระดาษ: กำจัด Myxobacteria ในน้ำสำหรับใช้ในการทำอุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมฟาร์มสัตว์เลี้ยง: เช่น ฟาร์มสุกร ไก่ วัว เป็ด กุ้ง เพื่อกำจัดเชื้อโรคที่ปะปนมาในน้ำ โรงผลิตน้ำประปา: ใช้ในการกำจัด...

  อ่านต่อ!
 • ชุดผลิตจ่ายสาร

  ผลิตและจ่ายสารฆ่าเชื้อคลอรีนไดออกไซด์ได้ทันที ณ. จุดผลิตที่ใช้งาน ซึ่งความเข้มจ้นและเนื้อสารที่ได้สูงกว่า 90% มีระบบความปลอดภัยในการใช้งานสูง Reactor เป็น Food Grade สามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม...

  อ่านต่อ!